BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LƯ CƠ SỞ GIÁO DỤC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

HỘI NGHỊ

TẬP HUẤN PMIS QUA MẠNG

NĂM 2014

 

           Ban tổ chức Hội nghị tập huấn PMIS qua mạng trân trọng giới thiệu bộ cài đặt, bản nâng cấp và tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm PMIS. Những đơn vị đă triển khai VEMIS, PMIS th́ không cần tải bộ cài đặt, chỉ tải bản nâng cấp phần mềm về nâng cấp phần mềm PMIS (bản nâng cấp cập nhật thêm danh mục các quận huyện, phường xă do tách quận huyện, bổ sung danh mục mă ngạch công chức, mức lương cơ bản, cập nhật số chứng minh thư từ 9 chữ số lên 12 chữ số…).

 

A.   PHẦN MỀM VÀ BẢN NÂNG CẤP PMIS

 

1.     Bộ cài đặt phần mềm PMIS (Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg)

2.     Bản nâng cấp phần mềm      (Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg)

3.     Tiện ích làm giảm dung lượng ảnh (Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg)

4. Công cụ hỗ trợ từ xa (TeamViewer 10 (Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg) Hướng dẫn cài đặt (Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg)

 

B.   TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LƯ NHÂN SỰ-PMIS

 

 

 

 

TT

Tên tài liệu

Các định dạng của tài liệu

 

 

 

Word

Web

E-learning

 

 

 

Xem

Tải

Xem

Tải

Xem

Tải

 

 

 

Phần I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT  (Giới thiệu cấu trúc bộ cài đặt  Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg   Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg )

 

 

 

1

Hướng dẫn cài đặt PMIS theo từng thành phần

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

 

 

1.1

Những chú ư trước khi cài đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Tạo và thiết lập quyền ghi cho thư mục chứa CSDL

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

1.1.2

Tạm tắt tường lửa và đóng tŕnh diệt virus XP

Tạm tắt tường lửa và đóng tŕnh diệt virus Window7,8

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

1.1.3

Thiết lập quyền cài  đặt trên hệ điều hành Window 7, Windows 8 và Windows Vista

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

1.1.4

Kiểm tra thiết lập mặc định ngôn ngữ Và

thời gian theo hệ điều hành

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

1.2

Cài đặt môi trường trong Windows XP2.Xp3

Cài đặt môi trường trong Windows 7

Cài đặt môi trường trong Windows  8

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

1.3

Cài đặt hệ quản trị cơ sở SQL Server 2005

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

1.4

Cài đặt công cụ thao tác với cơ sở dữ liệu (SQL Management Studio Express)

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

1.5

Thiết lập Cơ sở dữ liệu

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

1.6

Cài hệ quản trị PEMIS

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

1.7

Cài Chương tŕnh PMIS

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

2

Hướng dẫn cài đặt đầy đủ trên các hệ điều hành:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Windows XP2, XP 3

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

2.2

Windows 7

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

2.3

Windows 8 và WinVista

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

3

Hướng dẫn kiểm tra sau khi cài đặt

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

4

Hướng dẫn cấu h́nh SQL 2005 để kết nối từ xa qua Internet

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

5

Hướng dẫn tạo tài khoản người dùng để cập nhật dữ liệu từ xa

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

Phần II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

 

 

1

Hướng dẫn tổng quan phần mềm PMIS

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

2

Hướng dẫn sử dụng quản trị PEMIS

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

2.1

Hướng dẫn thiết lập thông tin đơn vị sử dụng

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

2.2

Thay đổi tham số hệ thống

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

3

Hướng dẫn sử dụng PMIS

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

4

Hướng dẫn thực hiện một số quy tŕnh nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Hướng dẫn chuẩn hóa cây danh mục đơn vị

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

4.2

Hướng dẫn chuẩn hóa cây danh mục trường

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

4.3

Hướng dẫn quy tŕnh nâng lương

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

4.4

Hướng dẫn quy tŕnh lập kế hoạch biên chế

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

4.5

Hướng dẫn cập nhật thông tin hồ sơ viên chức

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

4.6

Hướng dẫn trích chọn thông tin đơn vị

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

4.7

Hướng dẫn ghép nối thông tin đơn vị

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

4.8

Hướng dẫn nghiệp vụ nghỉ hưu

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

 

 

 

 

 

 

Phần III. HƯỚNG DẪN XỬ LƯ MỘT SỐ T̀NH HUỐNG

 

 

 

 

 

 

1

Hướng dẫn xử lư lỗi ghép nối

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

2

T́nh huống ghép nhầm cây đơn vị dẫn đến mất dữ liệu

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

3

 Hướng dẫn khắc phục lỗi in báo cáo (Collation) và CSDL PMIS thông báo Read-only

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg 

 

 

 

 

 

 

Phần IV.HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP QUẢN TRỊ  PEMIS VÀ PMIS

 

 

 

 

 

 

1

Hướng dẫn nâng cấp PMIS

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

2

Hướng dẫn nâng cấp Quản trị PMIS

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   NHỮNG HOẠT ĐỘNG DIỂN RA TRONG THỜI GIAN TẬP HUẤN

 

 

 

 

 

1

Makest hội nghị tập huấn (thời gian xuất hiện bắt đầu từ 7h45 ngày 14/12/2014            Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg   

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

2

Phát biểu khai mạc của Cục trường, (thời gian 8h:00 ngày 14/12/2014

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg 

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

3

Triển khai tập huấn                                   

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

3.1

Hướng dẫn về công tác tập huấn qua mạng                                                                          Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

3.2

Tồng hợp báo cáo triển khai PMIS sau 3 năm triển khai                                                       Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

3.3

Công tác chỉ đạo, triển khai hệ thống phần mềm qua mạng lan và Internet                             

 

 

 

 

3.4

Những vấn đề cần lưu ư sau đợt tập huấn                                                                            

 

 

 

 

3.5

Tổng kết tập huấn                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

1.

Quyết định 257/QĐ-BGDĐT  về việc chuyển giao phần mềm QLNS cho Cục Nhà giáo

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

 

 

 

2.

Quyết định 558/QĐ-BGDĐT  về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm QLTH

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

 

 

 

3

CV 1200/KH-NGCBQLGD

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

 

 

 

4

Kế hoạch tập huấn PMIS số 967/KH-BDGĐT

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

 

 

 

5

Công văn 2438/BGDĐT-NGCBQLGD

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

 

 

 

6

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpgDescription: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

 

 

 

7

Thông tư 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image002.jpg

 

 

 

    E.   MẪU CẬP NHẬT THÔNG TIN HỒ SƠ

 

 

 

 

 

 

1

Mẫu 2C-2008

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg

 

 

 

2

Mẫu bổ sung hô sơ cán bộ, công chức, viên chức

Description: Description: Description: Description: Description: D:\PhanMem_NhaGiao\TrangChuTaiLieu\TaiLieuTapHuanPMIS1_files\image001.jpg