BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ

QUẢN LƯ CƠ SỞ GIÁO DỤC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 1200/NGCBQLGD-VP

V/v triển khai Kế hoạch tập huấn PMIS qua mạng năm 2014

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

 

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

            Triển khai Kế hoạch số 967/KH-BGDĐT ngày 29/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn phần mềm PMIS qua mạng cho các Sở Giáo dục và Đào tạo, Pḥng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lư cơ sở giáo dục thông báo kế hoạch chi tiết và chương tŕnh tập huấn như sau:

I. KẾ HOẠCH TẬP HUẤN PMIS QUA MẠNG

1. Mục đích

          Hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, Pḥng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên về công tác chỉ đạo, tổ chức quản lư, sử dụng và khai thác phần mềm quản lư nhân sự - PMIS.

2. Yêu cầu

Sau đợt tập huấn, 100% các Sở Giáo dục và Đào tạo, Pḥng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục địa phương nắm bắt nội dung, tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) đầy đủ, chính xác, an toàn, báo cáo đ́nh kỳ, đột xuất theo quy định.

3. Nội dung

- Hướng dẫn công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng, quản lư cơ sở dữ liệu về đội ngũ viên chức của ngành.

- Hướng dẫn quy tŕnh cài đặt; nâng cấp phần mềm PMIS.

- Hướng dẫn thiết lập máy chủ CSDL để cập nhật, khai thác thông tin qua mạng internet tại Sở/Pḥng (quản lư dữ liệu tập trung).

 - Hướng dẫn cách cập nhật danh mục phù hợp với những quy định mới (thêm trường, sáp nhập trường, tách trường, thay đổi về mốc lương cơ bản, tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xă hội…).

- Hướng dẫn các chức năng của hệ thống phần mềm; các bước cập nhật, bổ sung, chuẩn hóa thông tin dữ liệu về đội ngũ viên chức và cán bộ quản lư cơ sở giáo dục.

- Hướng dẫn các bước thực hiện thuyên chuyển viên chức khi cập nhật, khai thác thông tin trên mạng.

- Hướng dẫn kiểm tra độ chính xác việc cập nhật thông tin.

- Hướng dẫn cách bảo mật, an toàn dữ liệu.

- Hướng dẫn h́nh thức, thời gian báo cáo và gửi cơ sở dữ liệu từ Trường đến Pḥng, Sở, Bộ.

- Giải đáp các vướng mắc trong quá tŕnh chỉ đạo, tổ chức triển khai quản lư, sử dụng và khai thác phần mềm PMIS.

4. Tài liệu

Tài liệu được thiết kế theo các định dạng khác nhau để hỗ trợ đọc, nghe, nh́n giúp cho đợt tập huấn đạt hiệu quả cao nhất (định dạng: Word (*.doc); định dạng Web (html) và định dạng Video (MP4 và AVI).

a. Tài liệu thiết kế dạng Word. Tài liệu dạng này được thiết kế theo hai hướng:

- Thiết kế theo chức năng của phần mềm (giới thiệu các chức năng và các bước thao tác thực hiện các chức năng. Tài liệu dạng này được mở rộng hơn so với hướng dẫn trên phần mềm).

- Thiết kế theo các nghiệp vụ. Dạng tài liệu này giúp cho người sử dụng nắm bắt quy tŕnh thực hiện từng nghiệp vụ cụ thể.

b. Tài liệu thiết kế dạng Web (html). Tài liệu dạng này được chuyển từ định dạng *.doc sang *.html giúp cho người sử dụng truy suất thông tin cần thiết nhanh chóng.

c. Tài liệu dạng Video (MP4, AVI). Tài liệu định dạng kiểu này kết hợp giữa Video và bài giảng thiết kế bằng PowerPoint, giúp người sử dụng nắm bắt được các bước thao tác thực hiện cài đặt, thực hiện nghiệp vụ trong chương tŕnh.

(Tài liệu được đóng gói theo từng loại và có thể xem trực tiếp)

Địa chỉ tập huấn và tải tài liệu: http://taphuan.moet.edu.vn/

5. H́nh thức tập huấn

          H́nh thức tập huấn: E-Learning (không có các điểm cầu trong quá tŕnh tập huấn). Học viên học tập và nghiên cứu tài liệu đă được đăng tải, đồng thời gửi ư kiến thắc mắc và Ban tổ chức giải đáp qua diễn đàn.

6. Thành phần, số lượng tham gia tập huấn: Quy định tại Mục III của Kế hoạch số 967/KH-BGDĐT ngày 29/10/2014.

7. Các mốc thời gian

           Từ ngày 12/12/2014 đến ngày 13/12/2014 các Sở Giáo dục và Đào tạo, Pḥng Giáo dục và Đào tạo tải bộ cài đặt, bản nâng cấp và tài liệu tập huấn.

          Từ ngày 14/12/2014 đến ngày 18/12/2014 tổ chức tập huấn (nội dung cụ thể nêu tại chương tŕnh tập huấn).

          Từ ngày 25/12/2014 đến hết ngày 19/01/2015 các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai xong tập huấn cho các cơ sở giáo dục; các cơ sở giáo dục cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, nộp dữ liệu về cơ quan quản lư cấp trên.

          Từ 20/01/2015 đến hết ngày 30/01/2015 các Sở Giáo dục và Đào tạo, Pḥng Giáo dục và Đào cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu.

          Thời gian nộp dữ liệu, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lư cơ sở giáo dục, Ṭa nhà 8C, ngơ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 10/02/2015.

8. Tổ chức thực hiện

a. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lư cơ sở giáo dục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin để đưa tài liệu và bộ cài đặt, bản nâng cấp lên trang chủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Sở Giáo dục và Đào tạo, Pḥng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung sau:

- Tải tài liệu, bộ cài đặt, bản nâng cấp trên máy chủ của Bộ để nắm bắt thực hiện và triển khai tập huấn cho các đơn vị trực thuộc;

- Đưa tài liệu, bộ cài đặt, bản nâng cấp đă download lên máy chủ của Sở, Pḥng;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tải bộ cài đặt, bản nâng cấp và tài liệu từ máy chủ của Sở, Pḥng về nắm bắt, triển khai cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu.

Lưu ư: Các cơ sở giáo dục địa phương không tải trực tiếp tài liệu trên máy chủ của Bộ để tránh hiện tượng nghẽn đường truyền.

II. CHƯƠNG TR̀NH TẬP HUẤN PMIS

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

H́nh thức triển khai

 

 

 

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 năm 2014 đến hết ngày 18 tháng 12 năm 2014

Ngày 14/12/2014

 

 

Từ 8:00 - 8:15

Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lư cơ sở giáo dục phát biểu khai mạc và chỉ đạo tập huấn.

Xem Video

 

 

Từ 8:15 - 9:00

Báo cáo kết quả triển khai cập nhật dữ liệu của các Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm 2012 đến 2014.

Hướng dẫn nội dung, yêu cầu của đợt tập huấn.

Video và tài liệu

 

 

 Từ 9:00 đến hết ngày 17/12/2014

Học viên tự nghiên cứu tài liệu, thực hành

Tự nghiên cứu

 

 

Ngày 18/12/2014

Học viên thực hành, gửi các ư kiến thắc mắc lên diễn đàn; Ban tổ chức giải đáp thắc mắc.

Trao đổi qua diễn đàn

 

 

              Trong quá tŕnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chi tiết và chương tŕnh tập huấn, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo phản ánh trực tiếp với đồng chí Bùi Xuân Bốn, điện thoại cơ quan: 043.623.0603, điện thoại di động: 0988.980.571, Email: bxbon@moet.edu.vn để được hướng dẫn và xử lư kịp thời./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để/bc);

- Cục CNTT, VP Bộ (để phối hợp);

- Các Sở GD&ĐT (để thực hiện);

- Website Bộ;

- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG

 

Đă kư

 

Hoàng Đức Minh