HƯỚNG DẪN

LẬP KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ

 

Dùng chức năng Lập kế hoạch biên chế để tính định mức CBQL, giáo viên, nhân viên của một đơn vị.

Căn cứ tính định mức biên chế:

          - Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

          - Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

          - Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT  ngày 31/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập.

          - Khung chương tŕnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Để lập kế hoạch biên chế cho từng trường, phải xác định đúng các yếu tố:

          1. Định mức tiết dạy của từng bộ môn (kể cả số tiết kiêm nhiệm) theo từng bộ môn.

2. Xác định hạng trường, cấp trường.

          3. Cập nhật sĩ số học sinh, số lớp của trường ở thời điểm hiện tại.

          Các bước thực hiện:

          1. Khai báo thông tin về danh mục trường

          Khởi động PMIS, Chọn Danh mục/[1]Danh mục dùng chung/Trường/Chọn trường cần lập kế hoạch biên chế trong cây danh mục đơn vị/ ->Xuất hiện cửa sổ “Sửa thông tin đơn vị”/ Chọn nút “Sửa” để cập nhật cấp trường, hạng trường sau đó chọn nút “Ghi” để lưu lại (h́nh K01).

 

H́nh K01

          2. Cập nhật các định mức

- Chọn Nghiệp vụ/Lập kế hoạch biên chế/Chọn đơn vị/Chọn năm học cần lập kế hoạch biên chế (H́nh K02).

H́nh K02

2.1. Nhập định mức của bậc học:

- Định mức CB, GV các trường mầm non:

Trong chương tŕnh đă nhập sẵn định mức của bậc học, người sử dụng cần bổ sung điều chỉnh các thông tin theo Thông tư 71/2007/TTLT- BGD&ĐT-BNV ngày 28/11/2007 về định mức biên chế sự nghiệp cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập (h́nh K03).

 

H́nh K03

        

          -  Định mức cán bộ, giáo viên, nhân viên phổ thông:

Chương tŕnh đă nhập sẵn theo định mức quy định tại Thông tư số 35 /2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/08/2006, hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Người sử dụng có thể sửa đổi các thông tin phù hợp với định mức biên chế hiện tại của đơn vị (h́nh K04).

H́nh K04

 

2.2.         Sửa thông tin định mức các tiết dạy, môn học:

Căn cứ khung chương tŕnh của Bộ, trên cơ sở bố trí các ban học của đơn vị, người sử dụng có thể khai báo định mức các môn học sau khi tính toán thêm số giờ tự chọn và kiêm nhiệm (h́nh K05).

Có khai báo đúng số tiết định mức, chương tŕnh mới tính chính xác nhu cầu giáo viên từng môn.

 

H́nh K05

                 3. Nhập số lớp, số học sinh (h́nh K06)

H́nh K06

Để tính đủ số CB, GV hiện có, dữ liệu PMIS phải khai báo đầy đủ tiêu chí Nhiệm vụ( Môn dạy) của từng người trong thông tin hồ sơ cá nhân (h́nh K07). Cụ thể đối với cấp trưởng, cấp phó đơn vị ghi nhiệm vụ là Cán bộ quản lư, đối với giáo viên cần nhập giáo viên môn ǵ, đối với nhân viên nhập chức danh cụ thể.

H́nh K07

5. Thực hiện lập kế hoạch biên chế

Sau khi cập nhật đầy đủ các định mức, chọn mục “Tính toán và lập kế hoạch” (h́nh K08), chương tŕnh sẽ cho kết quả kế hoạch biên chế của đơn vị

H́nh K08

Kết quả tính toán Kế hoạch biên chế của trường THPT Lê Viết Thuật do chương tŕnh xuất ra (h́nh K09)

H́nh K09

 

 

 

 

 

 [1] Quy ước các bước thực hiện thay bằng cụm từ  “tiếp theo)