HƯỚNG DẪN

KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI TRONG QU TRNH CI ĐẶT V SỬ DỤNG CHƯƠNG TRNH

 

1.                 LỖI COLLATION:

Lỗi khi in bo co xuất hiện hnh dưới.

Nguyn nhn ci đặt khng đng quy trnh.

        Gi trị mặc định của hệ điều hnh Windows

Hnh 1

Người dng đổi lại thnh

Hnh 2

Do đ khi ci SQL sẽ bị lỗi

Hnh 3.

Cc bước khắc phục:

 

BƯỚC 1: Gở bỏ SQL

BƯỚC 2: Ci lại SQL Server 2005. Thực hiện đầy đủ cc bước như ti liệu, ch việc thiết lập gi trị mặc định của hệ

điều hnh Windows

 

2.                 XỬ L LỖI CSDL CHỈ CHO PHP ĐỌC

Nguyn nhn gy:

        Ci đặt PEMIS từ đĩa CD

        Thư mục chứa CSDL chỉ được php đọc (ReadOnly)

Xử l

        Khởi động Microsoft SQL Server Management Studio

Chọn Databases => Chọn PEMIS => Chuột phải => Properties

        Thiết lập thuộc tnh

 

Chọn Options pha tri => Pha bn phải ko xuống dưới => State => Database Read-Only = False

Chọn OK

Chọn Yes